MEDIA TAXONOMY IN THE SYSTEM OF GLOBAL PARADIGMS

  • A Chuzhykov Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Abstract

Abstruct. The genesis of the definition of "paradigm" is explored, within which the peculiarities of its evolution and the definition of classification features are determined. The trend character of the transformation of the content of paradigms in the conditions of strengthening the processes of postmodernism, cultural hybridization and growing cosmopolitanism is established. The methodological essence of global paradigms ("Homo oeconomicus", "Homo sociologicus", "Homo ecologicus", "Homo informaticus") and derivatives of it "Homo creativus", "Homo retis" and others are analyzed. The significance of the organizational content of the media paradigm is revealed and its inter-system and interdisciplinary essence is clarified. A graphic model of taxonomic diffusion of the media paradigm was developed and its diagnostics was carried out on the basis of selective indicators (principles, motives, action arena, types of concepts used, analysis tasks, relation to other paradigms), which allows to specify the methodological framework of future research.
Key words: globalization, paradigm, media paradigm, hierarchy, taxonomy, diffusion, diagnostic model, polystyrisation.

Author Biography

A Chuzhykov, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of European Economics and Business

References

References

Kuhn Th. (2003) ‘The New Encyclopedia Britanica.’ Volum 7, London: Britanica.: 27

Filosofskij jenciklopedicheskij slovar' (1989) ‘Sovetskaja jenciklopedija’ 2-nd edition, Moscow: 515

A. Atzioni, P. R. Lawrence. (1992) ‘Socio – economics, Toward a New Synthesis’ N.Y. – London: M. E. Sharpe: 339

Berdsoll N. (2006) ‘Usilenie neravenstva v novoj global'noj jekonomike’ Voprosy jekonomiki: pp 84 -89

Chuzhykov V. І. (2008) Global'na regіonalіstika: іstorіja ta suchasna metodologіja: Monografіja K. KNEU

Portiko Z.(2008) Suchasna paradigma teorії іnformacії. Naukovі pracі Kam’janec' – Podіl's'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі Іvana Ogієnka. Fіlologіchnі nauki. pp. 36-40

Kastel's M.(2007) ‘Іnternet galaktika’ Vakler: 304

Kornai Ja. (2002) ‘Sistemnaja paradigma’ Voprosy jekonomiki:pp. 4-16

Bell D. (2004) ‘Grjadushhee postindustrial'noe obshhestvo. Opyt social'nogo prognozirovanija’ Academia: 256.

Luk'ianov V. (2012) ‘Synerhetychna paradyhma rozvytku finansovykh rynkiv ta finansovoi ekonomiky’ Aktual'ni problemy ekonomiky: pp. 17 – 24.

Egorov D. (2016) ‘Neoklassika VS klassika: est' li v jekonomicheskoj teorii tretij put'?’ Mirovaja jekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija.:pp. 35-41.

Krivoborodenko G. (2010) ‘Novaja paradigma jekonomicheskoj teorii’ Ekonomіka ta derzhava: pp. 34-37.

Sibert H. (2006) ‘Local Competition: A neglected Paradigm in the international Division of Labour’ The Word Economy. №2 (29): pp. 137 –150

Rajmer J. (2017) ‘Homo Urbanus. Paradoks evoljucії /Per. z nіderlands'koї Ja. Dovgopologo’. Vidavnictvo Zhupans'kogo: 136.

Kramarenko R. (2014) ‘Stolychnyj mehapolis u hlobal'nij konkurentnij modeli ekonomichnoho rozvytku’ Lohos: 224.

Bek U. (2015) ‘Vlada i kontr vlada u dobu hlobalizatsii. Nova svitova politychna ekonomiia’. Nika-Tsentr: 404.

Robertson R. (2008) ‘Hlokalizatsiia: chasoprostir i homohennist’ /Za red. Majkla Fezerstouna, Skota Lesha ta Rolanda Robertsona’. Nika – Tsentr: pp. 48-72.

Fezerstoun M., Lesh S. (2008) ‘Hlobalizatsiia, modernist' i oprostorovlennia suspil'noi teorii . Za red. Majkla Fezerstouna, Skota Lesha ta Rolanda Robertsona’. Nika – Tsentr: pp. 17-47.

Actual problems of international relations. Release 136. 2018

Khejlz K. (2013) ‘Yak my staly postliudstvom: virtual'ni tila v kibernetytsi, literaturi ta informatytsi’. Nika – Tsentr: 426.

Fridmen J. (2008) ‘Hlobal'na systema, hlobalizatsiia ta parametry modernosti’ Nika – Tsentr: pp. 106-134.

Assman A. (2012) ‘Prostory spohadu. Formy ta transformatsii kul'turnoi pam'iati. Per. z nim. K. Dmytrenko, L. Doronicheva, O. Yudina.’ Nika – Tsentr: 440.

Bodiiar Zh. (2010) ‘Fatal'ni stratehii. Per. z frants. L. Konotovych.’ L'viv: Kal'variia:192.

Kanklini N. (2016) ‘Uiavlena hlobalizatsiia /Per. z ispans'koi O. Koval'ovoi’. L'viv: Vydavnytstvo Anety Antonenko: 256.

Miao J. (2018) ‘Parallelism and evolution in transnational policy transfer networks: the case of Sino – Singapore Sazhou Industrial Park (SIP)’ Julie T. Miao //Regional studies. Vol. 52 (№9): pp. 1191-1120.

Hobzov Y. ‘Postmodernyzm – epokha medyakratov’ , Voprosy fylosofyy. –Vol. 9 .

Stepaniants M. ‘Ot evropotsentryzma k mezhkul'turnoj fylosofyy’ Voprosy fylosofyy.

Rubtsov A. ‘Arkhytektonyka postmoderna: kontynuum’, Voprosy fylosofyy. – 2016. – №6.

Floryda R. (2018) ‘Homo creativus. Yak novyj klas zavojovuie svit. Per. z anhl. M. Yakovlieva.’ «Nash format»: 432.

Ynhlkhart R. (2018) ‘Kul'turnaia revoliutsyia: kak yzmeriaiutsia chelovecheskye motyvatsyy y kak eto meniaet myr. Per. z anhl. S. L. Lopatynoj’. Mysl': 347.

Bobyliov S. (2017) ‘Ustojchyvoe razvytye: paradyhma dlia buduscheho’ Myrovaia ekonomyka y mezhdunarodnye otnoshenyia. Tom 61(№3): pp. 107-113.

Milovidov V. (2017) ‘Informacyionnaja asimetrija i bol'shie dannye: grjadet li peresmotr finansovogo rynka’. Mirovaja jekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija. Tom 61(№3): pp. 5-14.

Kondrat'ev V. (2017) ‘Politika lokalizacii proizvodstva kak instrument modernizacii’ Mirovaja jekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija. Tom 61(№1): pp. 61-77.

Fedirko O. (2017) ‘Paradyhma lokal'noho innovatsijnoho rozvytku v ekonomitsi’ Avtoref…d-ra ek. nauk /Spetsial'nist' 08.00.02 – svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny. KNEU: 37.

Küng L. (2009) ‘Strategic management in the media’ Los Angeles: Sage: 248.

Giles D. (2010) ‘Psychology of the Media /David Giles’. New York: Palgrave Macmillan: 230.

Gioia D. Pitre E. (1990) ‘Multiparadigm perspectives on theory bilding’ Academy of Management Review. Vol. 15 (№4): pp. 584-602.

Dennis E., Wharley S., Sheridan J. (2006) ‘Doing digital: an assessment of the top 25 US media companies and their digital strategies’. Journal of Media Business Studies. Vol. 3 (№1): pp. 33-51.

Soheufele D. (1999) ‘Framing as a theory of media effects’ Journal of Communication. №49.: pp. 103-122.

Stever G. Parasocial and social interaction with celebrities: Classification of media fans // Journal of Media Psychology.

Entman R. (2007) ‘Framming bias: Media in the distribution of pouwer’ Journal of Communication. № 57: pp. 163-173.

Sobol' O. (2008) ‘Stanovlennia medial'no – merezhevoi paradyhmy’ Filosofs'ka dumka, №10: pp. 3-15

Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 136. 2018. .

Lutsevych L., Schedryna T. Pressa kak prostranstvo kul'turno – ystorycheskykh transferov. Voprosy fylosofyy. – 2015

Bilorus O. (2018) ‘Politekonomichnyj prohnoz hlobal'noho spivrozvytku u XXI stolitti: hlobal'nyj postkapitalizm chy svit systema informatsijno –merezhevoho hlobalizmu’ Ekonomichna teoriia. №1.: pp. 5-19.

Rogers E. (2003) ‘Diffusion of innovation’ , New York: Free press: 552.

Chan Kim U., Moborn' R. (2009) ‘Cennostnye innovacii: strategicheskaja logika bystrogo rosta’ Kreativnoe myshlenie v biznese. – 2-e izd., OOO «Junajted Press»: 228.

Published
2018-12-05