DOCTRINAL PROVISIONS OF THE CRIMINAL LEGAL POLICY OF THE STATE IN THE SPHERE PROTECTION OF MILITARY SECURITY OF UKRAINE

  • Y V Lutsenko The National Academy of Security Service of Ukraine

Abstract

The article provides a scientific analysis of theoretical and practical problems that exist when implementing the criminal-legal policy of the state in the field of the protection of military security of Ukraine. Taking into account the existing challenges and threats facing the Ukrainian, sovereign, democratic state, and before the whole civilizedworld today, the place, tasks and goals of the criminal-legal policy of the state are determined, its role in the sphere of military security of Ukraine is comprehended. The work focuses on the concept and essence of criminal-law policy, clarifies its place and role in the state in counteracting the socially dangerous acts of the present. Attention is drawn to the fact that the state policy in the sphere of counteracting crime, which is being conducted now in Ukraine, should be developed taking into account new scientific developments, theoretical and practical recommendations of scientists, first of all, lawyers. The absence of a holistic, modern concept of the criminal-law policy of the state, as well as the development of the national legislation on criminal liability, leads to inconsistencies and inconsistencies with certain norms of the criminal legislation of Ukraine and other subordinate normative legal acts, including the Basic Law - the Constitution of Ukraine, which, in its turn, entails significant problems in the activity of law enforcement agencies of Ukraine.

Author Biography

Y V Lutsenko, The National Academy of Security Service of Ukraine
Candidate of jurisprudence, Senior Researcher

References

Zakon Ukrayiny «Pro natsionalnu bezpeku Ukrayiny» vid 21 chervnya 2018 roku № 2469-VIII.

Belyayev N. A. (1986) Ugolovno-pravovaya politika i puti yeyo realizatsii. Leningrad. 1986. ‒ 176 р.

Borysov V. I. (2013) Ponyattya kryminalʹno-pravovoyi polityky. Visnyk Asotsiatsiyi kryminalʹnoho prava Ukrayiny. 2013. № 1(1). Р. 1531.

Voloshko V. S. (2007) Voennaya polytyka y voennaya bezopasnost Rossyyskoy Federatsyy v uslovyyakh hlobalyzatsyy. ‒ M.: Voenyzdat, 2007. ‒ 400 р.

Heopolytyka, mezhdunarodnaya y natsyonalnaya bezopasnost: Slovar-spravochnyk [Abdurakhmanov M. M., Baryshpolets V. A., Baryshpolets D. V., Manylov V. L.]. ‒ M.: Probel, 1999. ‒ 374 р. 6. Zahorodnykov N. Y. (1979) Sovetskaya uholovnaya polytyka. M. 1979. ‒ 240 р. 7. Zahursʹkyy B. O. (2011) Do pytannya pro teoretychni problemy derzhavnoyi pravovoyi polityky u sferi borotʹby zi zlochynnistyu. Aktualʹni problemy derzhavy i prava. 2011. № 60. Р. 43‒50.

Kozych I. V. (2011) Mistse kryminalʹno-pravovoyi polityky v sferi borotʹby zi zlochynamy, shcho vchynyuyutʹsya iz zastosuvannyam nasylʹstva, u politytsi v sferi borotʹby iz zlochynnistyu. Universytet·sʹki naukovi zapysky. 2011. № 2 (38). Р. 279283. 9. Korzhansʹkyy M. Y. (1996) Uholovne pravo Ukrayiny. Chastyna zahalʹna. Kurs. Naukova dumka. Ukrayinsʹka vydavnycha hrupa. 1996. ‒ 336 р. 10. Lopashenko N. A. (2000) Kontseptualʹnye osnovy uholovnoy polytyky: vzhlyad na problemu. Pravovaya polytyka y pravovaya zhyznʹ. Akademycheskyy y vuzovskyy yurydycheskyy nauchnyy zhurnal. 2000. № 11. Р. 123‒131. 11. Lutsenko YU. V. (2015) Ponyattya ta zmist kryminalʹno-pravovoyi polityky derzhavy. Pravo.ua. 2015. № 1. Р. 125‒131. 12. Mynʹkovskyy H. M. (1982) O predmete y zadachakh kursa uholovnoy polytyky. Trudy Akademyy MVD SSSR. M. Akademyya MVD SSSR. 1982. Р. 67–73. 13. Mynʹkovskyy H. M. (1995) Pravovaya polytyka v sfere borʹby s prestupnostʹyu y problemy zakonodatelʹnoho rehulyrovanyya étoy borʹby. Problemy formyrovanyya uholovnoy polytyky Rossyyskoy Federatsyy v realyzatsyy orhanamy vnutrennykh del. 1995. Р. 3–12. 14. Mynʹkovskyy H. M. (1982) O ponyatyy y systeme uholovnoy polytyky v svete polozhenyy Konstytutsyy SSSR. Konstytutsyonno-pravovye osnovy orhanyza¬tsyy deyatelʹnosty orhanov vnutrennykh del. M. 1982. Р. 6071. 15. Mytrofanov A. A. (2004) Osnovni napryamky kryminalʹno-pravovoyi polityky v Ukrayini: formuvannya ta realizatsiya: monohrafiya. Odesa: Odesʹkoho yuryd. instyt. NUVS, 2004. 132 р. 16. Suchasna kryminalʹno-pravova systema v Ukrayini: realiyi ta perspektyvy / YU. V. Baulin ta in. Kyyiv: VAITE, 2015. 688 р. 17. Fris P. L. (2005) Efektyvnistʹ kryminalʹno-pravovoyi polityky. Problemy vdoskonalennya praktyky zastosuvannya kryminalʹno-pravovykh zasobiv protydiyi zlochynnosti orhanamy vnutrishnikh sprav: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., (Lʹviv, 30 veresnya 2005 r.). Lʹviv: 2005. Р. 17–25. 18. Fris P. L. (2015) Ideolohiya kryminalʹno-pravovoyi polityky ta kryminalʹne zakonodavstvo. Problemy nauky kryminalʹnoho prava ta yikh vyrishennya u zakonotvorchiy ta pravozastosovniy diyalʹnosti: materialy mizhnarod. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 8–9 zhovt. 2015 r.). Kharkiv: Pravo, 2015. Р. 65–69. 19. Fris P. L. (2005) Kryminalʹno-pravova polityka Ukrayiny: dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.08 / Nats. akad. vnutr. sprav. Kyyiv, 2005. ‒ 439 р. 20. Fris P. L. (2005) Kryminalʹno-pravova polityka Ukrayinsʹkoyi derzhavy: teoretychni, istorychni ta pravovi problemy. K.: Atika, 2005. ‒ 332 р. 21. Chubynskyy M. P. (1912) Kurs uholovnoy polytyky. Yzd. 2-oe. SPb. «Obshchestvennaya polʹza». 1912. ‒ 426 р. 22. Polityka. – [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: https://beta.wikiversity.org/wiki/Polityka.

Published
2019-05-02