PARADIGM OF INTER-HOUSE PARTNERSHIP IN THE MODERN QUANTUM WORLD: THE INTERNATIONAL SECURITY SECTOR

  • P Lisovsky Educational-Scientific Institute of International Relations and Social Sciences of the Interregional Academy of Personnel Management
  • Yu Lisovska Educational-Scientific Institute of Law of the Interregional Academy of Personnel Management

Abstract

The article considers the modern transitional model of inter-agency partnership as a qualitatively new semantic state of person, state and society, in which the international security sector plays an important role. On the basis of the analysis, a new transient model of inter-agency partnership in the modern quantum world has been outlined that includes a set of original (natural, authentic, exclusive, etc.) phenomen, in which the quantum is the minimum unit of any physical object that has corpuscular-wave universe structure in the modern geopolitics of states. At the same time, the quantum world is a collection of original phenomen, investigated by a phenomenal approach. The author's vision regarding the innovative updating of the content of anti-corruption education on the European level is revealed. No less strategic direction of interdepartmental partnership is cyber justice - the introduction of new practices from both the developers of new technologies and users of such technologies, which collectively provide the quality of services provided by the courts. The conceptual model of quantum philosophy as an entropy matrix in interdepartmental partnership is highlighted. The investment policy of states in the quantum world is outlined. It has been argued that the state border guard is the key to success in the international legal field of interdepartmental partnership characterized by a qualitatively new semantic state of the individual, state and society, in which the international security sector plays an important role. It is alleged that security sector reform in the inter-agency partnership of the world contributes to the qualitative growth of the scientific and technological potential as a breakthrough in the future. Under current circumstances, anti-corruption education is an important criterion in the international security sector as an intellectual critical infrastructure of inter-agency partnership. It is proved that the innovative updating of the content of education at the European level today should be the aggregate fundamental matrix of interagency, providing the corresponding quality on the basis of prestige, competitiveness and perspective needs of the individual, state and society. The filling of interdepartmental partnership with specific content takes place depending on the specific goals and tasks that are solved by it.

Author Biographies

P Lisovsky, Educational-Scientific Institute of International Relations and Social Sciences of the Interregional Academy of Personnel Management
Dr. of Philos. Sc., Professor, Chair of Department of International Relations and Organization of Tourism Activity
Yu Lisovska, Educational-Scientific Institute of Law of the Interregional Academy of Personnel Management
Ph.D. (Law), Associate Professor of the Department of Administrative, Financial and Banking Law

References

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 3 kvitnya 2003 roku [On the State Border Guard Service of Ukraine: Law of Ukraine No 661-IV, 3 April 2003]. Available at: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15> 2. Pro Kontseptsiyu borotʹby z teroryzmom: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 25 chervnya 2013 roku [On the Concept of the Fight against Terrorism: Ukaz Prezydenta Ukrayiny No 344/2013, 25 June 2013]. Available at:

Asymetriya mizhderzhavnykh vidnosyn (2005) [Assymetry of interstate relations] K.: Vyd.dim ‘Sylos’, pp. 555. 4. Holenishcheva Ye.Yu. (2016) ‘Osoblyvosti formuvannya ta realizatsiyi derzhavno-investytsiynoyi polityky v riznykh krayinakh svitu’ [Features of the formation and implementation of state-investment policy in different countries of the world ] , Visn. Nats. Universytetu tsyvilʹnoho zakhystu Ukrayiny. Vol. 1, Seriya : Derzhavne upravlinnya, pp. 115–122.

Herasymchuk V.H. (2014) ‘Strategichne partnertstvo: pryntsypy, instrumentariy, efektyvnist’ [Strategical partnership: principles, instruments of implementation effectiveness], Ekonomichnyy visnyk NTUU “KPI”. No 11. Available at: http://economy.kpi.ua/uk/node/706.

Zhovkva I.I. (2003) ‘Modeli strategichnogo partnerstva’ [Strategical partnership models], Aktualni problem mizhnarodnykh vidnosyn: zb.nauk.prats. No 41, pp. 32-38. 7. Lytvynenko V.I., Lisovsʹka Yu.P., Shashkova-Zhuravelʹ I.O. (2019) ‘Mizhnarodne pravo: kiberinfrastruktura ta okhorona zdorov’ya: navch. Posibnyk’ [International Law: Cyber Infrastructure and Health: Teach. Manual], Vydavnychyy dim «Kondor», 236 p.

‘Formuvannya finansovoho potentsialu investytsiynoyi diyalʹnosti v ekonomitsi Ukrayiny : monohrafiya’. (2011) [Formation of financial potential of investment activity in the economy of Ukraine: monograph] M.I.Krupka, D.V.Vanʹkovych, N.V.Demchyshak, M.I.Kulʹchytsʹkyy. LNU im. Ivana Franka, 404 p.

‘Natsionalʹni proekty u stratehiyi ekonomichnoyi modernizatsiyi Ukrayiny’ (2013) [National projects in the strategy of economic modernization of Ukraine]. Ya.A. Zhalilo, D.S. Pokryshka, Ya.V. Berezhnyy, NISD, 144 p. 10. Novoselova L.O. O realyzatsyy ynvestytsyonnoy sostavlyayushchey stratehyy ékonomycheskoho rosta v KNR // Ros. ékon. zhurn. 2016, №4. S. 63-72.

Ozhevan M.A. (2018) ‘Geopolitychni vymiry strategichnogo partnerstva’ [Geopolitical frames of strategival partnership] Startegichne partnerstvo v mizhnarodnykh vidnosynakh. Monografiya. Vadeks, pp.73-93.

Pipchenko N.O., Ostapyak V.I. (2018) ‘Kontseptualni pidkhody do strategichnogo partnerstva v suchasnykh mizhnarodono-politychnykh doslidzhennyakh’ [Conceptual approaches towards strategical partnership in modern international political researches] Strategichne partnerstvo v mizhnarodnykh vidnosynakh. Monografiya. Vadeks, pp.45-73.

Pohorska I.I. (2018). ‘Strategichne partnerstvo v mizhnarodnykh vidnosynakh’ [Strategical partnership in modern international relations] Vadeks, pp.11-45.

‘Suchasna Ukrayina v hlobalʹnomu seredovyshchi: stratehichni oriyentyry ekonomichnoho rozvytku: monohrafiya’ (2015) [Modern Ukraine in the Global Environment: Strategic Guideline for Economic Development: Monograph] N. Stukalo, N. Meshko. DNU im. O. Honchara, Innovatsiya, 510 p.

Chekalenko L.D. (2004) ‘Zovnishnya polityka i bezeka Ukrainy’ [Foreign policy of Ukraine] Lyudyna – Suspilstvo – Derzhava – Mizhnarodni struktury: Monografiya, NIPMB, p. 352.

Parakhonskyy B., Yavorska G. ‘Strategichne partnerstvo Ukrainy. Analitychna zapyska’ [Strategical partnership of Ukraine. Analytical essay] Parakhonskyy B., Yavorska G. Strategichne partnerstvo Ukrainy. Analitychna zapyska /B. Parakhonskyy, G. Yavorska. Available at: <http://www.niss.gov.ua/articles/600/>

Actual problems of international relations, Release 137, 2018. 10. 9. ‘Innovative capacity and technological readiness of the Ukrainian economy in international comparisons’. Available at: <http://www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=432>

Eurydick. Two decades of reform in higher education in higher education in Europe : 1980 onwards. (2000). European Commission (DG Education and Culture). Available at: <http://www.eurydice.org/Documents/ref20/en/Frame-Set.htm.>

Foreign direct investment statistics. Eurostat Statistics Explained. Available at: <http://ec.europa.eu//eurostat/statistics-explined/index.php/Foreign_direct_investment_statistics>

Invest in Holland. Netherlands Foreign Investment Agency Available at: <http://investinholland.com>

Published
2019-05-02