INFLUENCE OF TRANSNATIONALIZATION FOR THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVE RELATIONS

  • S Tsyganov Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University
  • V Syzonenko PhD (Econ.), Associate Professor
  • N Tsyganova Vadym Hetman Kyiv National Economic University,

Abstract

Abstract. The essence of transnationalization as a special stage of globalization of economy is investigated. The essence of transnational corporations (TNCs) is revealed, their place in the system of international economic relations is determined. The role of TNCs in the context of their particular impact on the integration of national enterprises into the world economy and the main causes of the transnational capital movement at the present stage are analyzed. The new forms of the influence of transnationalization on the development of a competitive environment in the world economy are considered. The peculiarities of national base of transnational corporations and their branch specialization are analyzed.
The problems and contradictions of the functioning of the TNC as the basis of the development of the world economy at the present stage and the changes in their activities as a result of the evolution of global processes and the intensification of the use of information and communication technologies are considered. The prospects of innovation and investment cooperation of Ukraine with TNCs as a powerful mechanism for the emergence of a long-term financial and economic crisis are proposed. Attention is drawn to the problems of attracting small and medium enterprises in the network of TNCs.
Key words: globalization, global competition, international competitiveness, innovations, transnationalization, transfer prices, financial policy

Author Biographies

S Tsyganov, Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University
Doctor of Economics, professor of the Department of International Finance
N Tsyganova, Vadym Hetman Kyiv National Economic University,
PhD (Econ.), Associate Professor of the Banking Department

References

References 1. Vafina N.K. Transnatsionalizatsiya proizvodstva v svete teorii samoorganizatsii ekonomicheskikh sistem: monografiya / N.K. Vafina. – M.: Izd-vo KGFI, 2002. – 316 s. 2. Kutsyk P.O. Hlobalʹna ekonomika: pryntsypy stanovlennya, funktsionuvannya, rehulyuvannya ta rozvytku: monohrafiya / P.O. Kutsyk, O.I Kovtun, H.I Bashnyanyn. – Lʹviv: LKA, 2015. – 594 s. 3. Mizhnarodnyy biznes: pidruchnyk. – K.: VPTS «Kyyivsʹkyy universytet», 2009. – 623 s. 4. Rohach O.I. Mizhnarodni investytsiyi: teoriya i praktyka mizhnarodnoho biznesu: pidruchnyk / O.I. Rohach. – K.: Lybidʹ, 2005. – 720 s. 5. Tsyganov S.A. Formuvannya hlobalʹnoho finansovoho seredovyshcha / S.A. Tsyganov, N.V. Tsyganova // Aktualʹni problemy mizhnarodnykh vidnosyn: Zb. nauk. pr. – 2012. – Vypusk 110, ch.1. – S. 54-56.

Dunning J. Multinational Enterprise and the Global Economy / J.A. Dunning. – MA: Addison-Wesley. 1993. – 305 p. 7. Pitelis KH.N. Transnatsional'naya kompaniya: traktovka z pozitsiy resursnoy kontseptsii / KH.N. Pitelis // Rossiyskiy zhurnal menedzhmenta. – T.5. – 2007. – № 11. – S.21-40.

Fortune Global 500. Available at: http // fortune.com/fortune 500. 9. Mayanova E. Vzayemodiya transnatsionalʹnykh korporatsiy z natsionalʹnymy kompaniyamy // Analitychne vydannya fondu im. Fridrikha Eberta. Available at: http //www.fes.kiev.ua/

World economy: Global FDI: the rocky road to recovery. Available at: http //viewowire eiv.com/index 11. Tkachenko D.O. Sutnistʹ transnatsionalizatsiyi ta osoblyvosti diyalʹnosti TNK v umovakh hlobalʹnoyi ekonomiky / D.O. Tkachenko // Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho

Actual problems of international relations. Release 137. 2018

humanitarnoho universytetu. Seriya: Ekonomika i menedzhment. – 2015. – Vyp. 13. – S. 72-76. 12. Titov A.N. Tendentsii formirovaniya transnatsional'nykh korporatsíy / A.N. Titov // Vestnik KGU im. N.A. Nekrasova. – 2011. - № 4. – S. 247-248.

World Investment Report 2017. Transnational Corporations… Industries and Development – UNCTAD, United Nations, New York and Geneva, 2017. – URL:http://unctad.org/

Groizard Jose Luis. Technology Trade / Jose Luis Groizard – University of the Balearic Islands, 2008. – 33 p. 15. Bazhal Yu.M. Ekonomichna teoriya tekhnolohichnykh zmin: navchalʹnyy posibnyk // YU.M. Bazhal. – K.: Zapovit, 1996. – 238 s.

The 2015 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Publications Office of the European Union Luxembourg. 2015. – 114 p. Available at: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard15.html

United Nations. Comtrade database. Available at: https://comtrade.un.org/ 18. Vitrenko A.O. Servisna ekonomika: teoriya, suchasni vyklyky ta hlobalʹni trendy: monohrafiya / A.O. Vitrenko. – K.: Znannya, 2016. – 413 s.

D'Aveni Richard F. Hypercompetition closes in – Mastering Global Business / Financial Times Special Report. – 1998. – Febr. 6. – p. 12. 20. Filyuk H.M. Konkurentsiya i monopoliya v epokhu hlobalizatsiyi: monohrafiya / H.M. Filyuk. – Zhytomyr: ZHDU im. I. Franka, 2009. – 404 s. 21. Syzonenko V.O. Adekvatnistʹ transformatsiyi natsionalʹnoyi ekonomiky postindustrialʹnomu napryamu hlobalʹnykh peretvorenʹ / V.O. Syzonenko // Teoretychni ta prykladni pytannya ekonomiky: Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Vyp. – №1(30). – K.:KNU im. Tarasa Shevchenka, 2015. – S. 292-300. 22. Tsyganova N.V. Finansovi innovatsiyi ta yikh rolʹ u rozvytku innovatsiynoho pidpryyemnytstva // Innovatsiyne pidpryyemnytstvo: stan ta perspektyvy rozvytku: Zb. materialiv II Vseukr. nauk.-prakt. konferentsiyi. – K.: KNEU, 2018. – S. 97-99. Available at: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/25360 23. Lapko O. Transfer tekhnolohiy: problemy ta perspektyvy / O. Lapko, T. Shchedrina // Materialy naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Utverzhdeniye innovatsionnoy modeli razvitiya ekonomiki Ukrainy». – K.: NTTU «KPÍ». – № 4. – 2003. – S.203-222. 24. Tvorennya prostoru suspilʹnoyi doviry v Ukrayini KHKHI stolittya : materialy Mizhnar. Naukovo-prakt. konf., m. Lʹviv, 17-19 lyutoho 2016 r. / vidp. red. S.M. Arzhevitin. – K. : DVNZ «Universytet bankivsʹkoyi spravy», 2017. – 523 s. 25. Tsyganova N.V. Kontsentratsiya ta tsentralizatsiya kapitalu v bankivsʹkiy sferi : monohrafiya / N.V. Tsyganova. – K. : KNEU, 2014. – 254, [2] s. 26. Syzonenko V.O. Mekhanizmy aktyvizatsiyi innovatsiynoyi diyalʹnosti intehrovanykh struktur / V.O. Syzonenko // Teoretychni ta prykladni pytannya ekonomiky: Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Vyp. – № 27. – K.:KNU im. Tarasa Shevchenka, 2012. – S. 76-87.

Published
2019-02-11