CONCEPT AND CONTENT OF MILITARY SECURITY OF UKRAINE IN THE LIGHT OF MODERN CHALLENGES AND THREATS

  • Y Lutsenko National Academy of Security Service of Ukraine

Abstract

Abstract. The article provides a scientific analysis of the problems that exist in the sphere of national security of Ukraine. The problems in the sphere of state security of Ukraine are investigated, the concept and content of military security of Ukraine are considered in the light of modern challenges and threats. Attention is drawn to the fact that in the presence of military security, many tasks can be solved to ensure national security and create the necessary conditions for the stable development of political, economic, social, environmental, spiritual, intellectual, demographic fundamentals of society's life. The work emphasizes that military security can not be achieved only through the organization of state defense, and is a complex category, which is closely connected with many spheres of social relations and life of
Actual problems of international relations. Release 137. 2018
34
the state. It is noted that military security is the foundation of national security, the basis of the country's independence. In connection with this, the military security of Ukraine as one of the priority (basic) types of national security of the state can not be considered separately from the development of political, economic, social processes both on the European continent and around the world, and some features of the geopolitical situation In many cases, the directions and tasks of Ukraine's foreign policy are determined near its borders.
Key words: military security, military security, military security, military-political situation, national security, internal security and domestic policy

Author Biography

Y Lutsenko, National Academy of Security Service of Ukraine
Candidate of jurisprudence, Senior Researcher

References

References

Zakon Ukrayiny «Pro natsionalnu bezpeku Ukrayiny» vid 21 chervnya 2018 roku № 2469-VIII.

Voyenna doktryna Ukrayiny 24 veresnya 2015 roku № 555/2015. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#n17>.

Stratehichnyy oboronnyy byuleten Ukrayiny zatverdzhenyy Ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 6 chervnya 2016 roku № 240/2016. Available at: <http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137>.

Stratehiya hromadskoyi bezpeky ta tsyvilnoho zakhystu Ukrayiny. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2469-19>.

Stratehiya kiberbezpeky Ukrayiny zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 15 bereznya 2016 roku № 96/2016. Available at: <http://www.president.gov.ua/documents/962016-19836>.

Stratehiya rozvytku oboronno-promyslovoho kompleksu Ukrayiny zatverdzhena rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 20 chervnya 2018 roku № 442-r. Available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/442-2018-r>.

Jan Paweł II (1979). Redemptor Hominis: Encyklika Ojca Świetego Jana Pawła II, w Której u Początku Swej Papieskiej Posługi Zwraca Się do Czcigodnych Braci w Biskupstwie, do Kapłanów, do Rodzin Zakonnych, do Drogich Synów i Córek Kościoła Oraz do

Actual problems of international relations. Release 137. 2018

Wszystkich Ludzi Dobrej Woli. – Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1979. – 78 p.

Bazov V. P. (2008) Voyenni zlochyny: Monohrafiya. K.: Yurinkom Inter, 2008. ‒ 336 р.

Bodruk O. S. (2001) Struktura voyennoyi bezpeky: natsionalnyy ta mizhnarodnyy aspekty: Monohrafiya. K.: Natsionalnyy in-t problem mizhnarodnoyi bezpeky, 2001. ‒ 299 р.

Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy (z dod. i dopov.) / [uklad. i holov. red. V. T. Busel]. – K., Irpin: VTF «Perun», 2005. ‒ 1728 р.

Vershylov S. A. (2015) Sushchnost y znachenye voennoy bezopasnosty v bytyy hosudarstva skvoz pryzmu sotsyalno-fylosofskoho analyza // Ynternet-zhurnal «Myr nauky». 2015. Vyp. № 1. Available at: <http://mir-nauki.com/PDF/23FILSMN115.pdf>.

Voennaya polytyka y voennaya bezopasnost Rossyyskoy Federatsyy v uslovyyakh hlobalyzatsyy. / V. S. Voloshko, V. Y. Lutovynov. ‒ M.: Voenyzdat, 2007. ‒ 400 р.

Heopolytyka, mezhdunarodnaya y natsyonalnaya bezopasnost: Slovar-spravochnyk / [Abdurakhmanov M. M., Baryshpolets V. A., Baryshpolets D. V., Manylov V. L.]. ‒ M.: Probel, 1999. ‒ 374 р.

Ivchenko A. O. (2002) Tlumachnyy slovnyk ukrayinskoyi movy. ‒ KН.: Folio, 2002. ‒ 543 р.

Korovyanskyy A. Y. (2007) Voennaya bezopasnost Rossyyskoy Federatsyy y jj obespechenye v sovremennykh uslovyyakh (voenno-polytycheskyy analyz): dyss. kand. polyt. nauk: 20.01.02 / Akademyya hosudarstvennoy sluzhby pry Prezydente RF. Moskva, 2007. ‒ 28 р.

Kostrov A. V. (2000) Zashchyta naselenyya y terrytoryy: semantycheskyy analyz, syntez y formalyzatsyya klyuchevykh termynov / Problemy bezopasnosty pry chrezvychaynykh sytuatsyyakh. № 6. 24‒47 р.

Kratkyy slovar voenno-stratehycheskykh termynov. ‒ Available at: .

Makarenko D. Y. (2008) Kontseptualnoe modelyrovanye voennoy bezopasnosty hosudarstva. ‒ M.: Nauka, Tsentr, еkon.-mat. yn-t RAN; Yn-t problem upravlenyya ym. V. A. Trapeznykova RAN., 2008. ‒ 303 р.

Mandrahelya V. A. Natsionalna ta mizhnarodna bezpeka: novi tendentsiyi vzayemozalezhnosti. Available at: <http://www.dsaua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122%3A2011-01-17-19-12-30&catid=38%3A2010-09-14-11-22-47&Itemid=71&lang=uk>.

Machynskyy O. A. (1997) Voyenna bezpeka Ukrayiny ta vplyv na neyi heopolitychnykh faktoriv. ‒ K.: NISD,. ‒ 163 р.

Natsionalna bezpeka Ukrayiny / [Danilyan O. H., Dzoban O. P., Panov M. I.]. ‒ KН.: Folio, 2002. ‒ 285 р.

Perepelytsya H. M. (2002) Voyenna bezpeka Ukrayiny na mezhi tysyacholit. ‒ K.: Stylos, 2002. ‒ 394 р.

Pohibko O. I. (2015) Voyenna doktryna Ukrayiny – normatyvno-pravove pidgruntya zakonodavchoho zabezpechennya oborony derzhavy. Prykarpat·skyy yurydychnyy visnyk. ‒ 2015. ‒ Vyp. 3. ‒ Р. 17‒24. Available at: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2015_3_6>.

Poltoratskyy O. S. YES u suchasniy systemi mizhnarodnoyi bezpeky v konteksti novykh vyklykiv i zahroz. Naukovyy visnyk Dyplomatychnoyi akademiyi Ukrayiny. 2012. Vyp. 18 (spets. vyp.). Р. 182‒188. Available at: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2012_18%28spets.__29>.

Rusnak I. S. (2015) Voyenna bezpeka Ukrayiny u svitli reformuvannya sektora bezpeky i oborony. Nauka i oborona. 2015 (№ 2). Р. 9‒14.

Sektor bezpeky i oborony Ukrayiny: stratehichne kerivnytstvo ta viyskove upravlinnya / [Sahanyuk F. V., Frolov V. S., Pavlenko V. I. ta in.]; za red. d. viysk. n., prof. I. S. Rusnaka. K.: TSZ MO ta HSH ZS Ukrayiny, 2018. ‒ 230 р.

Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 137. 2018. .

Serhiyenko M. H. (2015) Voyenna orhanizatsiya derzhavy ta zakhyst natsionalnykh interesiv Ukrayiny vid zovnishnikh ta vnutrishnikh zahroz. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya. 2015. Vyp. 2 (49). P. 283‒289.

Sytnyk H. P. (2012) Derzhavne upravlinnya u sferi natsionalnoyi bezpeky (kontseptualni ta orhanizatsiyno-pravovi zasady). ‒ K .: NADU, 2012. ‒ 544 р.

Stratehichna panorama. 2005. № 2. Р. 42‒51.

Stratonova V. M. (2015) Viyskovi zlochyny: kryminalno-pravova, kryminalistychna ta kryminolohichna kharakterystyka: kolektyvna monohrafiya / Za zah. red. V. M. Stratonova, Y. L. Streltsova. Kherson: Vydavnychyy dim «Helvetyka», 2015. ‒ 340 р.

Fateev K. V. (2012) Zabezpechennya viyskovoyi bezpeky Rosiyskoyi Federatsiyi: teoriya ta praktyka pravovoho rehulyuvannya: avtoref. dyss. ... d-ra. yuryd nauk. Moskva, 2012. ‒ 40 р.

Chto takoe voennaya uhroza, otlychye voennoy uhrozy ot voennoy opasnosty Available at: <http://bibliotekar.ru/3-1-13-voennoe-pravo/33.htm>.

Chuhunov V. M. (2010) Filosofiya viyny. ‒ M.: VUNTS VVS, 2010. ‒ 278 р

Published
2019-02-11