THE MAN OF THE 21ST CENTURY IN INTERNATIONAL RELATIONS: DIPLOMATIC LOGIC OF THE GAME

  • P Lisovsky IAPM, Kyiv

Abstract

Abstract. The author of the article considers a new paradigm of a man of the XXI century,
in which the diplomatic image of culture, logically conditioned on the international arena, is of
vital importance. It is found that such diplomatic logic is phenomenal as the quality of rethinking
international interests in a system of scientific significance. Preventive methods of diplomacy
have been identified, among which the constructive model of the diplomatic game has a
priority. The OSCE is described as a diplomatic platform in the fight against transnational challenges
and threats. This organization for security and cooperation in Europe is a factor in its Eu-
16 Actual problems of international relations. Release 134. 2018
© Лісовський П. М. 2018
ropean integration. At the same time, democracy, as a discursive field in diplomacy, is determined
by the strategic goal of international development. In this sense, globalization is demonstrated
as a multi-vector influence on an international diplomat. The matrix way of dialectical
mutual relations between states in a diplomatic field is embodied, in which the logic of legal personality
is the true guarantee of state sovereignty and transformation in the international world.
A new paradigm of diplomatic consolidation of mankind as a society of wise men in the next
cycles of intercivilizational contradictions is predicted.
Key words: man, diplomatic logic, democracy, globalization, matrix game.
Аннотация. Автор

Author Biography

P Lisovsky, IAPM, Kyiv
Doctor of philosophical science, Professor of the Department of International Relations and Public Communications

References

References

Andrushchenko V. (2006) ‘Orhanizovane suspilʹstvo’ [Organized society], Atlant YUEmSi:

s.

Bek U. (2012) ‘Obshchestvo ryska. Na puty k druhomu modernu’ [Risk Society. On the

way to another modernity], Prohress-Tradytsyya: 384 s.

Borisenko A., Tarapov I. (1972) ‘Vektornyy analiz i nachala tenzornogo ischisleniya’ [Vector

analysis and the beginning of the tensor calculus], Izdatel'stvo Khar'kovskogo universiteta:

s.

Brodetskaya Yu. (2017) ‘Logika rozhdeniya opyta yedineniya: vlast’tsel'nogo znaniya’ [The

logic of the birth of the experience of unity: the power of integral knowledge], Filosofíya i

politologiya v konteksti suchasnoii kul’turi. 11 (16): 59–67.

Gabermas Yu. (2006) ‘Zaluchennya inshogo. Studii z polítichnoii teorii‘ [Involvement of another.

Studies on Political Theory], Astrolyabiya: 415 s.

Husserl’ E. (2011) ‘Lohycheskye yssledovanyya’ [ Logical research], Akademycheskyy

proekt: 626 s.

Zayats’ N. V. (2011) ‘Osoblyvosti formyrovanye narodnoho predstavnytstva v Ukrayini’

[Features of the formation of the national representation in Ukraine], Naukovyy visnyk

Natsyonalʹnoy akademyy vnutrennykh del 2 (75): 150–158.

Il’in I. V., Leonova O. G. (2008) ‘Rol’ i znacheniye imidzha strany v usloviyakh globalizatsii’

[The role and importance of the image of the country in the conditions of globalization],

Sotsial’no-gumanitarnoye znaniye 5, P. 17–27.

Kuleba D. (2007) ‘Uchast’ Ukrayiny v mizhnarodnikh orhanizatsiyakh. Pravova teoriya i

praktyka’ [Participation of Ukraine in international organizations. Legal theory and practice],

Promeni: 304 s.

Kulydzhanyshvyly A. E. (2004) ‘Chelovek: spivvidnoshennya natsional’noho ta zahal’-

nolyuds’koho’ [Man: the ratio of national and universal], Sankt-Peterburhs’ke filosofs’ke

suspil’stvo, Р. 142–154.

Latyhina N. A. (2010) ‘Demokratiya: sutnistʹ, mekhanizmy zdiysnennya ta suchasni svitovi

tendentsiyi rozvytku’ [Democracy: the essence, mechanisms of implementation and contemporary

world trends of development]: 37 s.

Lisovs’kyy P. M. (2017) ‘Mizhnarodni vidnosyny: mental’nist’, heopolityka, hlobalizatsiya’

[International relations: mentality, geopolitics, globalization], Kondor-Vydavnytstvo: 172 s.

Lisovs’kyy P. M. (2017) ‘Mudrist’ narodiv svitu’ [The wisdom of the peoples of the world],

Kondor–Vydavnytstvo: 366 s.

Ouén H. (1971) ‘Teoryya yhr’ [The theory of games], Yzdatel’stvo Myr: 230 s.

Tard G. (2006) ‘Sotsyal’naya lohyka’ [Social logic], Sotsyal-psykhol. tsentr: 576 s.

Fisun O. A. (2009) ‘Demokratiya i neopatrionalizm u suchasnikh teoriyakh politichnogo

rozvitku’ [Democracy and neo-patrimonialism in modern theories of political development]:

s.

Khantinhton S. (2004) ‘Maybutnye demokratychnoho protsesu vid ekspansiyi do konsolidatsiyi’

[The future of the democratic process from expansion to consolidation ], Alʹterpres;

Р. 407–421.

Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 134. 2018 25

Khantynhton S. (2003) ‘Stolknovenye tsyvylyzatsyy’ [Clash of Civilizations], Yzdatel’stvo

AST, 35 s.

Chekalenko L. (2012) ‘Orhanizatsiya bezpeky ta spivrobitnytstva v Yevropi (OBSYE)’ [Organization

for Security and Cooperation in Europe (OSCE)], Dyplomatychna akademiya

Ukrayiny pry MZS Ukrayiny: 76 s.

Yaspers K. (1991) ‘Smysl y naznachenye ystoryy’ [The meaning and purpose of history],

Polityzdat: 527 s.

Gabbay Dov M., Woods J. (2010) ‘Logic and the Law: Crossing the Lines of Discipline’:

–202.

Published
2018-04-12