SOME ASPECTS OF INTERNATIONAL FACTORING CONTRACT LEGAL NATURE

  • Я В Смолин Institute of international relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Abstract

This article is devoted to the existence of the international factoring contract as a separate civil contract legal structure. Researchers approaches in determining the legal nature of the factoring relations are analyzed. The nature of the services provided by the factor under the contract international factoring contract is described. The specifics of the assignment of receivables under the international factoring contract are also analyzed in the article. The comparative legal analysis of the last one with the civil assignment. of receivables is made. This article is going about the application of the global assignment under the contract of international factoring. The possibility for existence the factoring under which the intermediary services are provided by factor. The correlation of services provided by the factor with the assignment of receivables under the international factoring operations is explored. The possibility for providing the complex of services by the factor under the contract is highlighted. The approach to the possibility of combining the assignment of receivables with the mediation services provided by factor is proposed. Based on the current research the conclusions about the future existence of the international factoring contract as a separate legal institution is made. The author concluded that the existence of international factoring agreement is possible only by funding the client by the factor on the irrevocable basis.

Author Biography

Я В Смолин, Institute of international relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Applicant for the PhD

References

About factoring: statistics – [Elektronny’j resurs]. – Rezhy’m dostupu: https://fci.nl/en/about-factoring/statistics. – Nazva z ekranu.

Taraba N. V. Zovnishn’oekonomichni ugody’ z komerczijny’m finansuvannyam [Tekst]: avtoref. dy’s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yury’d. nauk.: 12.00.03 / N. V. Taraba. – K., 2007. – 223 s.

Pro mizhnarodny’j faktory’ng: konvencziya UNIDRUA № 995_210 vid 28 travnya 1988 roku: [Elektronny’j resurs]. – Rezhy’m dostupu: http://zakon2. rada.gov.Ua/laws/show/995_210. – Nazva z ekranu.

UN convention on the assignment of receivables in the international receivables in the in-ternational trade from 2001 [Elektronny’j resurs]. – Rezhy’m dostupu: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/receivables/ctc-assignment-convention-e.pdf. – Nazva z ekranu.

General Rules for International Factoring – [Elektronny’j resurs]. – Rezhy’m dostupu: http://www.cqattorneies.com/enfiles/Conventions%20and%20usages/04GENERAL%20RULES%20FOR%20INTERNATIONAL%20FACTORING.pdf. – Nazva z ekranu.

Vy’lkova N. G. Dogovornoe pravo v mezhdunarodnom oborote / N. G. Vy’lkova. – M. : Statut, 2004. – 509, 1 s. – (Dogovornoe pravo). – Pry’l. – S. 424-510. – [Elektronny’j resurs]. – Rezhy’m dostupu: http://www.adhdportal.com/book_3349.html. – Nazva z ekranu.

Lucz’ V. V. Kontrakty’ v pidpry’yemny’cz’kij diyal’nosti : navch. posib. – 2-e vy’d., pererob. i dopov. [Tekst] / V. V. Lucz’. – K. : Yurinkom Inter, 2008. – 576 s.

Pry’hod’ko A. A. Dogovor mezhdunarodnogo faktory’nga v mezhdunarodnom chastnom prave [Tekst]: avtoref. na soy’kany’e nauchnoj stepeny’ kand. yury’d. nauk:12.00.03 / A. A. Pry’xod’ko. – M., 2005. – 234 s.

Kras’ko Y’. E. Dogovor faktory’nga // Predpry’ny’matel’stvo, xazyajstvo y’ pravo. – 1996. – № 6. – S. 3-7.

Vnukova N. M. Osnovy’ faktory’ngu [Tekst] / N. M. Vnukova. – K. : Znannya KOO, 1998. – 174 s.

Zhaly’nskaya A. A. Pravovoe reguly’rovany’e faktory’nga v FRG [Tekst] / A. A. Zhaly’nskaya // Gosudarstvo y’ pravo. – 1999. – № 11. – S. 90-94.

Shevchenko E. E. Dogovor fy’nansy’rovany’ya pod ustupku denezhnogo trebovany’ya v sy’steme grazhdankogo prava Rossy’jskoj Federacy’y’ [Tekst]: avtoref. na soy’kany’e nauchnoj stepeny’ kand. yury’d. nauk: 12.00.03 / E. E. Shevchenko – M., 2003. – 196 s.

Tynel’ A. Kurs mezhdunarodnogo torgovogo prava [Tekst]. / A. Tynel’, Ya. Funk, V. Нvalej. – Mn. : Amalfeya, 1999. – 600 s.

Sklepovy’j Ye. V. Ry’nok faktory’ngovy’h poslug v Ukrayini [Tekst] / Ye. V. Sklepovy’j // Finansy’ Ukrayiny’. – 2005. – № 9. – S. 109-115.

Smachy’lo V. V. Dubravs’ka Ye. V. Sutnist’ faktory’ngu ta jogo vy’kory’stannya pry’ upravlinni debitors’koyu zaborgovanistyu v Ukrayiny’ // Finansy’ Ukrayiny’. – 2007. – № 7. – S. 35-45.

Tokunova A. V. Okremi py’tannya shhodo poslug, shho nadayut’sya za dogovorom faktory’ngu / A. V. Tokunova // Pravo Ukrayiny’. – 2012. – № 6. – S. 296-301.

Shevchenko E. E. Dogovor finansirovaniya pod ustupku denezhnogo trebovaniya v sisteme grazhdankogo prava Rossijskoj Federacii [Tekst]: avtoref. na soikanie nauchnoj stepeni kand. yurid. nauk: 12.00.03 / E. E. Shevchenko. – M., 2003. – 196 s.

Osma A. ≪Spain is different≫ or is not?: A comparative review of the legal regulation in Spain and in The 1988 UNIDROIT convention of international factoring. / A. Osma // International Trade Law Journal. – Volume 18, Number 2, Summer 2010. – Volume 18, Number 2. – P. 3-21. – [Elektronny’j resurs]. Rezhy’m dostupu: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.perezllorca.com%2Fes%2FactualidadPublicaciones%2FArticuloJuridico%2FDocuments%2FSpainisdifferentAOJ.pdf&ei=l2huVJWcNOTiywP4woCQAw&usg=AFQjCNEvOyK0Er_tFBJlf_BXKQCfGgDVZA&bvm=bv.80185997,d.ZWU. – Nazva z ekranu.

Novoselova L. A. Sdelky’ ustupky’ prava (trebovany’ya) v komercheskoj prakty’ke. Fak-tory’ng [Tekst] / L. A. Novoselova. – M., Statut, 2003. – 494 s.

Chapichadze Ya. O. Dogovir faktory’ngu: Avtoref. dy’s... kand. yury’d. nauk / Ya. O. Chapichadze. – Un-t vnutr. sprav. – Harkiv., 2000. – 17 s.

Lomy’dze O. G. Pravonadeleny’e v grazhdanskom zakonodatel’stve Rossy’y’: dy’s. dok. yur. nauk. : 12.00.03 / O. G. Lomy’dze. – Rostov-na-Donu : Rostovsky’j yury’dy’chesky’j y’nsty’tut Severo-Kavkazskoj akademy’y’ gosudarstvennoj sluzhby, 2003. – 409 s.

Rusakov M. V. Faktory’ngovoe pravootnosheny’e [Tekst]: Dy’s. ... kand. yury’d. nauk : 12.00.03 / M. V. Rusakov. – Moskva, 2004. – 215 s

Doklad rabochej gruppы po mezhdunarodnoj dogovornoj prakty’ke o rabote ee 25-j sessy’y’ (4-22 maya 1992 g.) № A/47/17. // General’naya asambleya OON. – N’yu-Jork, 1992. – 63 s. [Elektronny’j resurs]. – Rezhy’m dostupu: http://daccess-ods.un.org/TMP/3726201.35545731.html. – Nazva z ekranu.

Grazhdansky’j kodeks Rossy’jskoj Federacy’y’. Chast’ vtoraya. Tekst, kommentary’y’, alfavy’tno-predmetnыj ukazatel’ [Tekst]. / Pod red. O. M. Kozy’r’, A. L. Makovskogo, S. A. Xoxlova. – M. : Mezhdunarodnyj czentr fy’nansovo-еkonomy’cheskogo razvy’ty’ya, 1996. – 704 s.

Shmy’ttgoff Klajv M. Еksport: pravo y’ prakty’ka mezhdunarodnoj torgovly’. [Tekst] / K. Shmy’ttgoff. – M. : Yury’d. ly’t., 1993. – 512 s.

Published
2017-02-21