FEATURES TRANSFORMATION STATE SOVEREIGNTY IN THE POST-BIPOLAR INTERNATIONAL SYSTEM

  • І Ф Ощипок Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University

Abstract

The current state of the international system is characterized by dramatic changes in the international political, social and economic spheres of social interactions, and is characterized by qualitative transformation of Westphalian system of international relations. Westphalian system of international relations started its existence from the fact that the participants of international cooperation were only states that acted independently or formed coalitions to solve outstanding problems.

At the end of the twentieth century it became apparent that other, too influential actors appear on the world arena. Together with the states on the modern transformation of the contemporary system of international relations exert considerable influence varied intergovernmental and international nongovernmental organizations, multinational corporations, and domestic regions. Globalization, characterized by the free movement of capital in order to obtain higher profits and expanding sphere of influence erodes national boundaries. The states are forced for economic stability and growth cooperate with international organizations and take them into the game.

It is proved that the coming decades the traditional concept of sovereignty will be significantly transformed, and the notion will take another meaning and interpretation. Among the factors that would influence on the above mentioned the next ones are singled out: the internationalization of scarce resources and maybe territories; strengthening of the international regimes; expansion of transnational political spaces; formation of a global information space; global environmental and climatic imperatives etc.

The confrontation of two countervailing trends is noted – to strengthen sovereignty, on the one hand, and its constraints on the other. And these trends are often embodied in the policies of one country or a group of countries. Within interpretations of sovereignty of the XXI century understanding of the limits of the autonomy of sovereign states in the choice of means in solving various domestic problems would be adjusted. In the context of international relations the subject of debate for decades will be the nature and principles of the use of coercive or other measures to opportunists in the international regimes of interaction on international and transnational levels of world politics, the mechanisms of global governance.

Author Biography

І Ф Ощипок, Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University
Laboratory Department of International

References

Virabyan T. A. Problemy opredeleniya prinadlezhnosti politicheskogo suvereniteta gosudarstvu i ego ogranicheniya v sovremennom mire [Elektronnyi resurs] / T. A. Virabyan // Politika. gosudarstvo i pravo. – 2012. – № 12. – Rezhym dostupu: http://politika.snauka.ru/2012/12/614.

Zorkin V. D. Apologiya Vestfalskoy sistemy [Elektronnyi resurs] / V. D. Zorkin // Rossiya v globalnoy politike. – 2004. – № 3. – Rezhym dostupu: http:// www.globalaffairs.ru/number/n_3223.

Kaminskyi Ye.Ye. Svit peremozhtsiv i peremozhenykh. Mizhnarodni vidnosyny i ukrainska perspektyva na pochatku XXI stolittya : monohrafiia / Ye.Ye. Kaminskyi. – K. : Tsentr vilnoi presy, 2008. – 336 s.

Kokoshin A. A. Realnyy suverenitet v sovremennoy miropoliticheskoy sisteme / A. A. Kokoshin. – M. : Evropa. 2006. – 180 s.

Kuznetsova E. S. Problema ogranicheniya suvereniteta v mirovoy politike: avtoref. dis. na soiskaniye uchenoy stepeni kand.pol.nauk:spetsialnost 23.00.04 ≪Politicheskiye problemy mezhdunarodnykh otnosheniy. Globalnogo i regionalnogo razvitiya≫ / E. S. Kuznetsova. – Moskva. 2011. – 25 s.

Mizhnarodni vidnosyny ХХ stolittya : navch. posib. / O. A. Koppel, O. S. Parkhomchuk. – 2-he vyd. – K. : FADA, LTD, 2005. – 260 s.

Pavlovskiy G. O. Voyennaya vesna 2003. Krizis mezhdunarodnykh institutov i liniya Rossii. [Elektronnyi resurs] / G. O. Pavlovskiy. // Nauchnaya tsifrovaya biblioteka PORTALUS.RU. – 13 sentyabrya 2014. – Rezhym dostupu: http://www.portalus.ru/modules/internationallaw/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1410621367&archive=&start_from=&ucat=&.

Reut O. Ch. Suverennaya demokratiya. Nenuzhnoye zacherknut [Elektronnyi resurs] / O. Ch. Reut // Ekspert online. – 20 noyabrya 2006. – № 43. – Rezhym dostupu: http://detc.ls.urfu.ru/courses/cphilos0021/text/hrest_ 03_04_12.pdf.

Solovyev E. G. Ambitsii sverkhderzhavnosti i konstanty suvereniteta [Tekst] / E. G. Solovyev // Puti k miru I bezopasnosti. – 2013. – № 2 (45). – S. 7-14.

Solovyev E. G. Suverenitet v XXI veke [Elektronnyi resurs] / E. G. Solovyev // Rossiyskiy sovet po mezhdunarodnym delam. – 26. 07. 2012. – Rezhym dostupu: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=645&active_id_11=54№top-content.

Statut Orhanizatsii Ob’iednanykh Natsii. Vydano Departamentom hromadskoi informatsii OON. – Kyiv, 2008. – 70 s.

Sungurov A. Yu. Miroporyadok v XXI veke: suverenitet gosudarstva i zashchita prav cheloveka [Elektronnyi resurs] / A. Yu. Sungurov // Materialy konferentsii. Moskva. 1-2 noyabrya 1999 g. / Gl. red. A. Kulik. – M. : Dobrosvet. 2000. – 288 s. – Rezhym dostupu: http://www.prof.msu.ru/publ/balk/005.htm.

Teoriya gosudarstva i prava : uchebnik / pod obshch.red. O. V. Martyshina. – M. : Norma. 2009. – 290 s.

Teoriya gosudarstva i prava : Uchebnik dlya vysshikh uchebnykh zavedeniy / M. I. Abdulayev. – 3-e izd., dop. i pererab. – M. : ZAO ≪Izdatelstvo ≪Ekonomika≫. 2006. – 283 s.

Tretyakov V. T. Voyennaya vesna 2003. Krizis mezhdunarodnykh institutov i liniya Rossii. [Elektronnyi resurs] / V. T. Tretyakov. // Nauchnaya tsifrovaya biblioteka PORTALUS.RU. – 13 sentyabrya 2014. – Rezhym dostupu: http://www.portalus.ru/modules/internationallaw/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1410621367&archive=&start_from=&ucat=&.

Utkin A .I. Mirovoy poryadok ХХ veka / A. I. Utkin. – M. : Eksmo. 2002. – 512 s.

Fesenko M. V. Konsolidatsiia sub’iektiv svit-systemy u rozbudovi novoho mizhnarodnoho poriadku / M. V. Fesenko // – K : Tsentr vilnoi presy, 2015. – 527 s.

Filippovich A. V. Desuverenizatsiya i problema vyzhivaniya natsionalnogo gosudarstva / A. V. Filippovich // Belarus i Rossiya v evropeyskom kontekste : problemy gosudarstvennogo upravleniya protsessom modernizatsii: Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. g. Minsk. 20–21 oktyabrya 2011 g. – Minsk: Pravo i ekonomika. 2012. – 381 s.

Fukuyama F. Silnoye gosudarstvo: Upravleniye i mirovoy poryadok v XXI veke: [per. s angl.] / F. Fukuyama. – M. : ACT: ACT M. : Khranitel. 2006. – 220 s.

Tsygankov P. A. Mirovaya politika i eye soderzhaniye. [Elektronnyi resurs] / P. A. Tsygankov // Vse dlya studenta-polіtologa. – 23. 04. 2008. – Rezhym dostupu: http://politolog.at.ua/publ/1-1-0-7.

Shmitt Karl. Homoc Zemli v prave narodov jus publicum europaeum. / Karl Shmitt – SPb. : Vladimir Dal. 2008. – 670 s.

Keohane R. O. Power and Governance in a Partially Globalized World / Robert. O. Keohane. – London and New York Routledge, 2002. – 298 p.

Published
2017-02-20