BIPOLAR COLLAPSE AND NEW GEOPOLITICAL STATUS OF THE RUSSIAN FEDERATION

  • О Ю Кондратенко Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University

Abstract

The content of the new geo-strategic status of the Russian Federation that emerged after the collapse of the world socialist system and the collapse of the Soviet Union. The strategic conditions in which Russia is closely linked to the geopolitical environment that developed after the emergence of new independent states, the department new Russian borders. Russia in comparison with the USSR lost 25% of the territory, more than half of the population and the industrial and economic potential. RF is currently trying to stick to the geopolitical balance between Europe and Asia with a view to obtaining the role of the Eurasian transcontinental bridge.

At the same time Russia was faced with geopolitical realities, which are connected with the restriction of its communications and foreign policy capabilities influence both on the west and south-east directions in connection with the new status of yesterday’s post-Soviet republics. Ukraine, Belarus and other former Soviet states of Eastern Europe addressed by the Russian Federation only as a geopolitical buffer on the south-western strategic flank. In the end, on the South Caucasus and Central Asia is assigned as a buffer on the south and south-east strategic flanks. From the point of view of the Russian geostrategy «vulnerable» segment of the border remains, which borders with Poland and the Baltic states. However, in recent years, Russia gradually loses its geopolitical influence in Ukraine, Georgia, Moldova. There is a significant probability that in the medium term, Belarus will pay its strategic vector of foreign policy towards the EU and NATO. Such transformation in the foreign policy of the newly independent states will be another step in the destruction of geopolitical influence of Russia in the post-Soviet space. This situation is further more than changing the geopolitical landscape of the post-Soviet space and affects the geopolitical picture of the world as a whole.

Author Biography

О Ю Кондратенко, Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University
Candidate of historical sciences, Associate professor, Senior Research Fellow of the Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University

References

Balans syl v myrovoj polytyke: teoryja y praktyka / Pod red. Е. A. Pozdnjakova. – M. : IMEMO RAN, 1993. – 178 s.

Bzhezynskyj Z. Velykaja shakhmatnaja doska (Ghospodstvo Ameryky y egho gheostrateghycheskye ymperatyvy) / Z. Bzhezynskyj; per. z anghl. O. Jy. Uraljskoj. – M. : Mezhdunar. otnoshenyja, 1998. – 256 s.

Gadzhyev K. S. Gheopolytyka / K. S. Gadzhyev – M. : JUrajt, 2011. – 479 s.

Geopolytycheskoe polozhenye Rossyy posle raspada SSSR [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://history.jofo.ru/547627.html.

Doroshko M. S. Pro vplyv gheopolitychnogho seredovyshha na zovnishnju polityku derzhavy (na prykladi krajin postradjansjkogho prostoru) / M. S. Doroshko // Geoghrafija ta turyzm. – 2010. – Vup. 5. – S. 52-55.

Zajceva M. V. Vzajemodija krajin BRIKS u postbipoljarnomu sviti: struktura, tendenciji, perspektyvy: avtoref. dys. kand. polit. nauk: 23.00.04 / M. V. Zajceva. – K., 2016. – 22 s.

Kyssyndzher G. Dyplomatyja / G. Kyssyndzher. – M.: Ladomyr, 1997. – 848 s.

Kovalvskyj M. M. O zadachakh shkoly obshhestvennykh nauk / M. M. Kovalevskyj // Vestnyk vospytanyja – 1993 – № 6. – S. 134-146.

Kortunov S. V. Rossyja: ne serdytjsja, a sosredotochytjsja / S. V. Kortunov // V kn.: Rossyja v ghlobaljnom myre 2000-2011. Khrestomatyja v 6 tomakh. – M. : Aspekt pres, 2012. – T. 1. – S. 110-119.

Lavrov S. V. Rossyja y myr v ХХІ veke / S. V. Lavrov // V kn.: Rossyja v ghlobaljnom myre 2000-2011. KHrestomatyja v 6 tomakh. – M. : Aspekt pres, 2012. – T. 1. – S. 53-61.

Lukyn V. P. Rossyjskyj most cherez Atlantyku [Elektronnyj resurs] V. P. Lukyn – Rezhym dostupa: http://www.globalaffairs.ru/number/n_16.

Lukjjanovych N. V. Gheopolytyka Rossyy: teoretyko-metodologhycheskye osnovy, ghenezys, osobennosty formyrovanyja y razvytyja v uslovyjakh ghlobalyzacyy: avtoref. dys. ... d-ra polyt. nauk: 23.00.04 / N. V. Lukjjanovych. – M., 2004. – 47 s.

Lukjjanovych N. V. Gheopolytycheskoe polozhenye Rossyy v ХХІ v.: problemy, modely y verojatnye scenaryy / N. V. Lukjjanovych. – M. : MGHUP, 2003. – 584 s.

Makarenko A. S. O vozmozhnosty kolychestvennogho proghnoza gheopolytycheskykh scenaryev [Elektronnyj resurs] / A. S. Makarenko. – Rezhym dostupa: www.erudition.ru/referat/ref/id.48786_1.html

Maljghyn A. Vneshnepolytycheskye resursy Rossyy y predely ykh realyzacyy / A. Maljghyn // Pro et Contra. – 2001. – T. 6. – № 4. – S. 94-117.

Myrnoe sosushhestvovanye, vtoroj raund [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupa: http://inosmi.ru/politic/20160221/235492538.html.

Naselenye y pryroda evropejskoj chasty SSSR // Etnoghrafycheskyj blogh o narodakh y stranakh myra ykh ystoryy y kuljture [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupa: http://lib7.com/cccp/433-naselenie-proroda-sssr.html.

NATO cherez diji Rosiji zbyrajetjsja zbiljshuvaty prysutnistj u Chornomorsjkomu reghioni [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.unian.ua/politics/1375071-nato-cherez-diji-rosiji-rozglyadae-mojlivist-zbilshennya-prisutnosti-u-chornomorskomu-regioni-stoltenberg.html.

Oksytjuk A. Anneksyja Kryma gheopolytycheskaja poterja Ukrayny [Elektronnyj resurs] / A. Oksytjuk. – Rezhym dostupa: http://www.pravda.com.ua/rus/columns/2014/06/4/7027774.

Parad suverenytetov (1988-1991) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupa: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/668934.

Parkhalyna T. Gheopolytycheskye proghnozy i Rossyja / T. Parkhalyna // Myrovaja ekonomyka y mezhdunarodnye otnoshenyja. – 1996. – № 3. – S. 32-45.

Realjnaja statystyka proyskhodjashhegho v Rossyy [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupa: http://nfor.org/stati/znanija/realnaja-statistika-proishodjaschego-v-rosi.html.

Systemnaja ystoryja mezhdunarodnykh otnoshenyj 1918-1991 / Otv. red. A. D. Boghaturov. – M. : Moskovskyj rabochyj, 2003. – T. 3: Sobytyja 1945-2003. – 720 s.

Solodovnyk S. V. Stabyljnostj v Azyy – pryorytet Rossyy / S. V. Solodovnyk // Mezhdunarodnaja zhyznj – 1992. – № 1. – S. 85-88.

Trenyn D. Rossyja v SNGH: pole ynteresov, a ne sfera vlyjanyja / D. Trenyn // Pro Et Contra. – 2009. – № 5/6. – S. 82-97.

Trenyn D. Vneshnjaja polytyka Rossyy v blyzhajshye pjatj let: cely, stymuly, oryentyry / D. Trenyn [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupa: http://svop.ru/main/20112.

Ustrjalov N.V. Elementy ghosudarstva / N.V. Ustrjalov [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupa: http://www.magister.msk.ru/library/philos/ustryalov/ustry002.htm.

Frydman Dzh. Sledjushhye 100 let: Proghnoz sobytyj XXI veka [Elektronnyj resurs] / Dzh. Frydman. – Rezhym dostupa: http://velesova-sloboda.vho.org/archiv/pdf/fridman-sleduyushchie-100-let-prognoz-sobytiy-xxi-veka. pdf.

Chemerys V. L. Prezydent: Roman-ese / V. L. Chemerys. – K. : Vyd-vo SP ≪SVEAAS≫, 1994. – 464 s.

Shlezygher A. M. Cykly amerykanskoj ystoryy / A. M. Shlezyngher. – M. : Proghres, 1992. – 688 s.

Shustrova T. V. Struktura modely gheopolytycheskogho statusa / T. V. Shustrova [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupa: http://jurnal.org/articles/2010/polit7.html.

Eto byla Rossyja nazvannaja Sovetskym Sojuzom [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupa: http://mrmstislav.livejournal.com/1402341.html.

Jan J. Chto takoe gheopolytyka? / J. Jan // Myrovaja ekonomyka y mezhdunarodnye otnoshenyja – 2014. – № 4. – S. 94.

Agnew J. Geopolitics: Re-visioning World Politics / J. Agnew. – London : Routledge, 1998. – 150 p.

Gordon D. Headstrong. Putin's Involvement in Syria–And How Obama Can Leverage It [Electronic source] / D. Gordon // Foreign Affairs. – 2015. – 30th September. – Access mode: https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2015-09-30/headstrong?cid=nlc-twofa-20151001&sp_mid=49684032&sp_rid=b2xlZ3ZhQHVrci5uZXQS1.

Graeme P. Russia’s Transdniestria Policy: Means, Ends and Great Power Trajectories / P. Graeme // In book: Russia re-emerging great power / Ed. R. Kenet. – P. 81-106.

Lukyanov F. Putin’s Foreign Policy. The Quest to Restore Russia’s Rightful Place / F. Lukyanov // Foreign Affairs. – 2016. – Vol. 95. – № 3. – P. 30-37.

Mackinder H. Democratic ideals and reality a study in the politics of reconstruction / Mackinder Н. – Washington: National Defense University Press /Н. Mackinder, 1942. – 213 p.

Okur M. Classical text of the geopolitics and the ≪Heart of Eurasia≫ / M. Okur // Journal of Turkish World Studies. – 2014. – Vol. XIV. – Issue 2. – P. 73-104.

Ray J. L. Global politics / J. L. Ray, J. Kaarbo – Boston : Wadsworth, Cengage Learning, 2010. – 590 p.

Spycman N. America’s Strategy in World Politics. The United States and balance of Power / N. Spycman – New York : Harcourt, Brace of Co., 1942. – 500 p.

The Heartland Theory and the Present-Day Geopolitical Structure of Central Eurasia [Electronic sourness]. – Access mode: http://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/Monographs/1006Rethinking-4.pdf.

Published
2017-02-20